Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:10/2001

Visioner om slöjd och slöjdpedagogik
Visions on Sloyd and Sloyd education

Christina Nygren-Landgärds
Juhani Peltonen
(Red.)

 
Ahlskog-Björkman Eva: Den gyllene hästen - ett temaarbete i textilslöjd i en barnpedagogisk kontext

Bech Viben: Tekstilier i bevægelse - om brug af scenografisk teori og metode ved tekstilstudiet på Danmarks Pædagogiske Universitet

Grimstad Klepp Ingun: Hvordna lære å sy og strikke? Norsk håndarbeidsundervisnings metode sett i forhold til dets mål  og mening 1889-1998

Gulliksen Marte: The Creative Meaning -A Discussion over The Aesthetic Elements in the Creative Process

Gunnarsdóttis Rosa: Research in Innovation Education: Socio-Cultural Methods for Research And Analysis for Defining Educational Phenomenon

Halvorsen Else Marie: Den estetiske dimensjonen i grunnskolen - en analyse av læroplaner og av læreres oppfatninger

Hansen Bolette Kremmer: Kan man læse en lampe? Betydningsdannelse i æstetisk formgivningsarbejde

Helgadóttir Gudrun: Art, Sloyd and the Good Life

Helgadóttir Gudrun: The Historian Framed in her Picture of the Past

Kaukinen Leena K.: Craft Science as a Reflection of the Third Culture

Kjosavik Steinar: Sløjdens utvikling i Norge 1860-1997. Hvorfor ble faget innført i skolen og hvilke begrunnelser ligger bak de faglige forandringer som har skjedd?

Kojonkoski-Rännäli Seija: Can Man,the Maker,(Homo Faber) Learn to Understand hid Materials?

Kragelund Minna: Hvad gør tekstilier ved os mennesker? -om tekstilstudiet og tekstilforskning på Danmarks Pædeagogiske Universitet

Kärnä-Behm Jaana: Cultural Approach -The Signification of Craft Representations in Constructing the Phenomena and Objects of Craft

Lindfors Eila: Art and Technology - Two Perspectives on Sloyd and Sloyd Education

Lindström Lars: Från novis till mästare. En studie av bedömningskriterier i slöjd.

Lund Annika: Andlig fattigdom eller livskvalitet? - ett slöjdpedagogiskt perspektiv

Nygren-Landsgärds Christina: Slöjdvisioner och lärarutbildning

Peltonen Juhani: Den slöjdpedagogiska teorins filosofiska grunder

Peltonen Juhani: Utbildning för akademisk innehållsproduktion inom slöjdpedagogik

Reincke Hans Joachim: Sloyd in America - Stanley Hall´s critique on sloyd

Salo-Mattila Kirsti: Teachers´ Expectations of Technical Development in Garment Design

Sandven Jostein: Naturen som arena for sløyd. "Land Art " - inspirerte sløydinstallasjoner

Saugmann Pernille: Eksperimenterende tekstilarbejde på Danmarks Pædeagogiske Universitet

Suojanen Ulla: Hållbar utveckling ur slöjdpedagogisk synvinkel. Presentation av en holistisk modell av hållbar utveckling samt en livscykel- och värdekedjeanalys av slöjdprodukter

Virta Kalle: Self-Regulated and Self-Directed Learning in Technology Teacher Education

Distribution:
H
øgskolen i Telemark
Avdeling for estetiske fag,folkekultur og lærerutdanning
Lærerskoleveien 40
N-3670 Notodden, Norge
Jostein Sandven

E-mail: Forname.Surname@hit.no

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi