Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:5/1998

Slöjdkompetens i nordisk kultur
Del V

Evaluering av forskarutbildning och forskning inom NorFA-nätverk 1995-1998

Linneá Lindfors &
Christina Nygren-Landgärds
(Red.)

Abstrakt

År 1995 inleddes nordiskt forskarutbildnings- och forskningssamarbete inom ramen för ett NorFA-finansierat tre-årigt forskarnätverk. Nätverkets forskningstema är Slöjdkompetens i nordisk kultur: Skolslöjdens/formingens livsformande funktion i individ- och samhällsperspektiv.

I denna slutrapport evaluerar nätverket verksamheten och dess betydelse för nordisk forskarutbildning och forskning och ger förslag till hur samarbetet inom slöjd och slöjdpedagogik både innanför och utanför Norden kan tänkas fortsätta. Evalueringen sker på tre beslutsnivåer, dvs. på systemnivå evalueras dels NorFAs anvisningar om mål, ramar och uppläggning för verksamheten, dels nätverkets verksamhet ifråga om både bakgrunds- och processfaktorer. På individnivån evalueras dels individuell beredskap, dels bakgrunds- och processfaktorer i verksamheten. Huvudparten av evalueringen berör nätverkets långsiktiga effekter för nordisk slöjd och slöjdpedaogik i nutid och i ett framtidsperspektiv samt deltagarnas individuella behållning av forskarutbildningen inom nätverket.

Både ledare och deltagare bedömer större delen av nätverkets verksamhet som mycket betydande eller betydande för ämnesområdets utveckling i Norden. Större delen av deltagarna har redan avlagt doktors- eller licentiatexamen och publikationsverksamheten har varit livlig. Förslag till fortsatt forskarutbildning både innanför och utanför Norden samt önskemål om gemensamma forskningsprojekt föreligger.

Sökord: Slöjd, slöjdpedaogik, evaluering, forskarutbildning, nätverk.

Distribution:
Åbo Akademi
PB 311
65101 Vasa, Finland
Tel +358 (0)6-3247 111

Till beställningsblanketten

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi