Books and research reports

In press

Uljens, M. & Ylimaki, R. (co-edited volume, in press). Theory of Educational Leadership as Curriculum Work - Towards a Comparative, International Dialogue on Curriculum Theory and Leadership Research.  Dordrecht: Springer-Kluwer.

Ylimaki, R. & Uljens, M. (co-edited volume, under contract). Globalizing Policy, Curriculum / Didaktik, and Leadership.  Springer Kluwer.

Published works

Uljens, M. (Ed.). (2015). Educational leadership - theory, research and school development (Pedagogiskt ledarskap - teori, forskning och skolutveckling). Reports from the Faculty of Education and Welfare Science 38. Vasa: Åbo Akademi.
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/119893/uljens_michael.pdf?sequence=2

Uljens, M. (2014). Pedagogik, filosofi och politik. Studier i pedagogisk handlingsteori. Publikation Nr 25. Vasa: Åbo Akademi. 158 s.
http://www.vasa.abo.fi/pf/pfpublikationer/full_text/PF_Publikation_25_2014.pdf

Nordenbo, S., Holm, A. , Elstad, E., Scheerens, J., Gustafsson, J-E. , Søgaard Larsen, M., Uljens, M., Fibæk Laursen, P. & Hauge, T. E. (2010).
Input, Process, and Learning in primary and lowersecondary schools. Copenhagen: Danish Clearinghouse for Educational Research.

Uljens, M. (2009). (Red.). PISA, pedagogik och politik i Finland. Rapport 25. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. 89 s.
Uljens, M. (2008). (Red.). Det händer i pedagogiken. Röster om bildning i det senmoderna (Voices on Bildung in latemodernity). Rapport 23. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. 139 p.

Uljens, M. & Bengtsson, J. (Eds.). (2003). Livsvärldsfenomenologi och hermeneutic (Life-wordld phenomenology and hermeneutics). Helsinki: University of Helsinki. 147 p.

Uljens, M. (2002). (Ed./Toim.). Education as a science in Finland during 150 years (Suomalainen kasvatustiede 150 vuotta - Pedagogiken i Finland 150 år). Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Education. ISBN 952-10-0789-3. 180 p.

Uljens, M. (2000). (Red.). Pedagogikens problem. Kulturella utvecklingslinjer och teoretiska spörsmål (Rapport 13/2000). Vasa: Pedagogiska institutionen, Åbo Akademi. i-ix + 141 s. ISBN 952-12-0621-7.

Uljens, M. (1998). Allmän pedagogik. Lund: Studentlitteratur. 211 s. ISBN 91-44-00550-4 - Reviewed by A. Ternström in Pedagogiska magasinet 1/1999, s. 83.

Uljens, M. (1998). (Red.). Skoldidaktiska studier. Studia Didactica 3 (Rapport nr 12). Vasa: Pedagogiska institutionen, Åbo Akademi. 195 s.

Uljens, M. (1997). (Ed.). European Identity in Change – The meeting between Russian, German and Nordic Educational Traditions (Report no 10). Vasa: Åbo Akademi University, Department of Education. 212 p.

Uljens, M. (1997). (Red.). Didaktik – teori, reflektion, praktik. Lund: Studentlitteratur. 267 s.

Uljens, M. (1997). School didactics and learning. Hove, East Sussex: Psychology Press. 280 p. ISBN 0-863-77-700-7.
Reviewed by:

  • Lahdes, E. (1998). Kirjallisuutta: Michael Uljens. School didactics and learning. Kasvatus 29(2), 243-244.
  • Prawat, R. S. & Pugh, K. J. (1998). Book review: School didactics and learning by Michael Uljens. American Journal of Education 106(4), 583-586.

Uljens, M. (1995). Att förklara utbildningsplaner. Två strukturekvationsmodeller analyserade med LISREL (Publikation nr 17/1995). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. 45 s. ISBN 951-650-554-6.

Uljens, M. (1994.) A study on the foundations of cognitivism. Vasa: The Via Mathesis Press. 96 p. ISBN 952-90-5999-x.

Uljens, M. (1994). (Red.). Studier i inlärning, undervisning och utvärdering. Vasa: Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi nr 9/1994. 159 s.

Uljens, M. (1993). Den pedagogiska flugan - en analysmodell för didaktiskt handlande. (Publikation 2/1993). Vasa: Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. 25s.

Uljens, M. (1992). What is learning a change of? (Report no 1992:01). Göteborg: Department of Education and Educational Research, University of Göteborg. 32 p.

Uljens, M. (1992). Phenomenological features of phenomenography (Report no 1992:03). Göteborg: University of Göteborg, Department of Education and Educational Research. 160 p.

Uljens, M. (1989). Fenomenografi - forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur. 99 s. ISBN 91-44-29061-6.

Uljens, M. (1988). Fenomenografi - forskning om uppfattningar. En metodologisk orientering inför KIF-projektet (Publikation 1988:07). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik. 92 s.

Uljens, M. (1987). Sociokulturell hembakgrund och skolprestationer i modersmålet bland finlandssvenska grundskoleelever i åk 9 (Rapport A5). (Sociocultural home background and school achievements among swedish speaking students in grade 9). Jyväskylä: Jyväskylä universitet, Pedagogiska forskningsinstitutet. 111 s. ISBN 951-679-689-3.