Research reports, articles, and conference papers (a sample):

Hansén, S-E. & Seidenfaden, F. (1984). Von der Volkschule zur grundschule. In: Hansén, S-E. et al Studium zum Bildungswesen Nord- und Westeuropas. Band 5. Finnland, pp. 27-45. Gießen-Wieseck: Körner, A & Seidenfaden, F.

Hansén, S-E. (1985). Finlandssvenskheten i läroböcker. En analys av det finlandssvenska inslaget i ett urval läroböcker för den svenska lågstadieskolan i Finland (Finland-Swedish features in textbooks. An analysis of Finland-Swedish features in a sample of textbooks for the the Swedish primary school in Finland ). Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Vasa 1984. 266 pp.

Hansén, S-E. (1987). Mother-tongue teaching and identity: the case of Finland-Swedes. In: Journal of Multilingual and Multicultural development. Vol. 8. 1987, pp. 75-82.

Hansén, S-E. (1988). Folkets språk i folkets skola. Studier i modersmålsämnets mål- och innehållsfrågor i den svenska folkskolan i Finland 1866-1927. (The language of the people in the school of the people). Diss. Åbo Akademis förlag (Åbo Akademi Press): Åbo. 343 pp.

Hansén, S-E. (1990). El lenguaje del pueblo en la escuela del pueblo. In: M. Siguan (Coord.) Las lenguas y la educacion para la paz . Linguapax II. Coleccion seminarios N. 21. ICE/Horsori. pp. 121-129. Universidad Barcelona.

Hansén, S-E. (1991). Tradition och reform. Urval och konstruktion av modersmålsämnets läroplanstexter från 20-tal till 80-tal. (Tradition and reform. Selection and construction of curricular texts for mother-tongue education from the 20th to the 80th) Diss. Åbo Akademis förlag (Åbo Akademi Press): Åbo. 470 pp.

Hansén, S-E. (1991). Word and World in Mother Tongue Teaching in Finland . In: Language, Culture and Curriculum. Vol. 4: 2, 1991. pp. 107-117.

Hansén, S-E. & Myrskog, G. (1993). Inlärningssyn (Views of learning). In Skolans värdegrund (The value system of the school). Helsingfors: Förbundet Hem och Skola i Finland rf. pp. 39-48.

Hansén, S-E. (1993). Läroplaner och språkkulturella särdrag (Curricula and language-cultural characteristics). In: S.-E. Hansén & Å. Holmström (eds.) Undran inför undervisningen. Essäer i didaktiska ämnen (Reflections on teaching. Essays in didactical topics). Vasa: Svensk Österbottniska Samfundet. pp. 57-70.

Hansén, S-E. (1993). Modersmålet i skolan samlar och separerar (Mother-tongue in the school unites and separates). In: Historisk tidskrift för Finland (Historical Journal of Finland) 2/1993, pp. 233-256.

Hansén, S-E. & Myrskog, G. (1994). Läroplansreform och inlärningssyn (Curriculum reform and views of learning). In: A. Wickman-Skult (ed.) Grundskolan förändras. Läroplansarbetet i blickpunkten (Compulsory school in change. The curriculum work in focus). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. pp. 14-22.

Hansén, S-E. (1994). Det longitudinella tänkandet – ett ämnesperspektiv på läroplanen (The longitudinal thinking — a subject matter perspective on the curriculum). In: A. Wickman-Skult (ed.) Vårt bästa arv. Modersmålet i skolans läroplan (Our best heritage. Mother-Tongue in the curriculum of the school). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen, pp. 11-23.

Hansén, S-E. & Sjöblom, I. (1994). Modersmålet som språkfostrande ämne (Mother tongue as a language-educating subject matter). In: A. Wickman-Skult (ed.) Vårt bästa arv. Modersmålet i skolans läroplan. (Our best heritage. Mother tongue in the curriculum of the school). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. pp. 24-34.

Hansén, S-E. (1994). Kan läroplanen beakta en minoritets speciella behov? (Can the curriculum take a language minority into consideration?) In: Språk i Norden 1994. Nordisk språk. Oslo: Novus Forlag. pp. 63-75.

Hansén, S-E. (1994) K.J. Hagfors och “planmässigheten” — tolkning av ett undervisningsmetodiskt program (K.J. Hagfors and the “methodicalness” — interpreting an instructional programme. In: Skolhistoriskt arkiv (School historical Archive), 1995, pp. 73-125.

Hansén, S-E. (1995). Teacher Education in Finland — description and analysis (pp. 1-26). In: Th. Sander Teacher education in Europe : Evaluation and perspectives. Universität Osnabrück: SIGMA- European universities' networks.

Hansén, S.-E. (1996). The curricular content and structure. In: L. Malmberg (ed.) Initiation of a Teacher Education project in Tanzania (TEPT), (pp. 13-20). Publications from the Faculty of Education, Åbo Akademi University , no. 1/1996.

Hansén, S-E. (1996). Future scenarios. In: L. Malmberg (ed.) Initiation of a Teacher Education project in Tanzania (TEPT), (pp. 43-50). Publications from the Faculty of Education, Åbo Akademi University , no. 1/1996.

Hansén, S-E. & Malmberg, L. (1996). The Educational system of Tanzania . In: L. Malmberg (ed.) Initiation of a teacher Education project in Tanzania (TEPT), (pp. 21-30). Publications from the Faculty of Education, Åbo Akademi University , no. 1/1996.

Hansén, S.-E. (1996). Teacher education in Finland — description and analysis. In: Th. Sander, F. Buchberger, A. E. Greaves & D. Kallós (Eds.) Teacher Education in Europe : evaluation and perspectives, (pp. 101-126). Osnabrück: Universität Osnabrück. In French: La formation des enseignants en Europe: Evaluation et Perspectives. Rapports nationaux préparés pour une Conférence Européenne à l'Universität, Osnabrück, Allemagne, les 23-24. Juin 1995.

Hansén, S-E., Rosengren , Ch. & Stolpe, S. (1996). Life-long learning in in-service teacher education — the Finnish case. In: Th. Sander & J. M. Vez (eds.) Life-long learning in European teacher education, (pp. 104-117). European yearbook of Comparative Studies in Teacher-Education 1996. Universität Osnabrück.

Hansén, S-E. (1997). Lärarutbildning och lärararbete i postmodern tid (Teacher education and teacher's work in postmodern time). Kasvatus 28 (1), (pp. 13-23).

Hansén, S-E. (1997). “ Jag är proffs på det här” Om lärarens arbete under en tid av förändring. [ “I am a professional”. About teacher's work during a time of change] (pp. 1-151) (Report nr 16). Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Hansén, S.-E. (1997). Lärarutbildningen i fokus. Gamla krav och nya möjligheter [Teacher education in focus. Old demands and new possibilities]. In: Möjligheternas skola. Skolans utveckling i en ny verksamhetsstruktur (The school of possibilities. School development in a new structure of activity), (pp. 24-31) Finlands Svenska Lärarförbund rf/Finlands Kommunförbund.

Hansén, S-E. & Eklund-Myrskog, G. (1997). Jag lär så länge jag (har e)lever (I learn as long as I live/have students). In: S. Lindgren & J. Sjöberg (eds.) Lärandet som livshållning [Learning as a life attitude], (pp. 105-122). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen (The National Board of Education).

Bergem, T., Björkqvist, O. Hansén, S-E., Carlgren, I. & Hauge, T.E. (1997) Research on teachers and teacher education in Scandinavia : a retrospective review. Scandinavian journal of educational research, 41 (3-4), pp. 433-458.

Hansén, S-E. (1998). Preparing student teachers for curriculum-making. Journal of Curriculum Studies, 30 (2), pp. 165-179.

Hansén, S-E. (1998). Universitetet inför 2000-talet — perspektiv och dagligt arbete. Finsk tidskrift 8-9/1998, pp. 476-482.

Hansén, S-E., Lindfors, L. & Styrman, M. (1998). Så fördelas tiden. Flexibel timfördelning i grundskolan [Allocation of time. Flexible time allocation in the comprehensive school] (Rapport nr 17). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten [ Åbo Akademi University , The faculty of Education].

Lithén, M. & Hansén, S-E. (1998). Dimensionering av lärarutbildning. In M. Lithén (red.) Perspektiv på lärarsituationen i Svenskfinland. Kartläggning och analys av lärarsituationen i högstadier och gymnasier läsåret 1995-1996 och i lågstadier och specialskolor läsåret 1996-1997. (Perspectives on the teacher situation for the Swedish speaking population in Finland ). (Publikation nr 30). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, pp. 13-21.

Hansén, S-E., Liebkind, K. & Lithén, M. (1998). Ämneslärarsituationen i Svensk­fin­land läsåret 1995-1996. In M. Lithén (red.) Perspektiv på lärarsituationen i Svensk­­finland. Kartläggning och analys av lärarsituationen i högstadier och gym­nasier läsåret 1995-1996 och i lågstadier och specialskolor läsåret 1996-1997 [Pers­pectives on the teacher situation for the Swedish speaking population in Fin­land]. (Publikation nr 30). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, pp. 23-46.

Lithén, M. & Hansén, S-E. (1998). Klasslärarsituationen i Svenskfinland läsåret 1996-1997. Ingår i M. Lithén (red.) Perspektiv på lärarsituationen i Svenskfinland. Kartläggning och analys av lärarsituationen i högstadier och gymnasier läsåret 1995-1996 och i lågstadier och specialskolor läsåret 1996-1997 [Perspectives on the teacher situation for the Swedish speaking population in Finland]. (Publikation nr 30). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, pp. 47-58.

Lithén, M. & Hansén, S-E. (1998). Speciallärar- och specialklasslärarsituationen i Svenskfinland läsåret 1996-1997. Ingår i M. Lithén (red.) Perspektiv på lärar­situationen i Svenskfinland. Kartläggning och analys av lärarsituationen i högstadier och gymnasier läsåret 1995-1996 och i lågstadier och specialskolor läsåret 1996-1997 [Perspectives on the teacher situation for the Swedish speaking population in Finland]. (Publikation nr 30). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, pp. 59-71.

Lithén, M. & Hansén, S-E. (1998). Perspektiv på lärarsituationen i Svenskfinland — sam­manfattande diskussion. Dimensionering av lärarutbildning. In M. Lithén (red.) Perspektiv på lärarsituationen i Svenskfinland. Kartläggning och analys av lärarsituationen i högstadier och gymnasier läsåret 1995-1996 och i lågstadier och specialskolor läsåret 1996-1997 [Perspectives on the teacher situation for the Swedish speaking population in Finland]. (Publikation nr 30). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, pp. 75-79.

Kansanen, P. & Hansén, S-E. (1999). Vad är kvar av ‘den gamla‘ pedagogiken och didaktiken? [ What is left of ‘the old' pedagogy and didactics?] Nordisk pedagogik, 1 (19), pp. 120-130.

Hansén, S-E. & Wenestam, C-G. (1999). On central dimensions of teacher education — a Finnish perspective. In B. Hudson, F. Buchberger, P. Kansanen & H. Seel (eds) Didaktik/Fachdidaktik as science(-s) of the teaching profession. TNTEE Publications 2 (1), pp. 117-125.

Backström-Widjeskog, B., Kuisti, Å. & Hansén, Sven-Erik (1999). Perspektiv på företagsamhetsfostran. En fallstudie bland lågstadielärare. [Perspective on Enterprise Education. A case study among primary school teachers]. (Publication nr 34). Vasa: Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten, 94pp.

Hansén, S-E. & Vähämäki-Sundman, S. (1999). Höjt vårt sinne. In: Å. Stolpe (ed.) Österbotten Österbotten (pp.153-205). Scriptum: Vasa.

Malmberg, L. & Hansén, S-E. (1999). Utbildningen i Tanzania [Education in Tanzania]. Vasabladet 8.5.

Hansén, S-E. (2000). Vad bär läraren? In: S-E. Hansén, J. Sjöberg & G. Eklund-Myrskog (red.) Att spana i tiden. Pedagogiska utblickar (ss. 71-91). Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi.

Hansén, S-E. (2000) Teacher education in Finland . — updating the 1996 SIGMA report. In: Th. Sander (ed.) Teacher education in Europe in the late 1990s. Evaluation and quality. TNTEE Publications 2 (2), pp. 103-108.

Malmberg, L-E. & Hansén, S-E. (2000). Quality of education: Introduction. In: L-E. Malmberg, S-E. Hansén & K. Heino Basic education for all. A global concern for quality (pp. i-v). Vasa: Faculty of Education, Åbo Akademi University

Hansén, S-E. (2000) Världen förändras — förändras läraren? In: Opettajan pro­fessiosta, Artikkelisarja. Helsinki: OKKA-säätiön vuosikirja 1/2000, pp. 72-87. [The world changes — do the teacher change? In: About the teacher's profession. Articles].

Hansen, S-E. (2000). Katsaus Åbo Akademin kasvatustieteelliseen tutkimukseen [A view on educational research at Åbo Akademi University ]. In J. Sjöberg, & S-E. Hansén Kasvatus tulevaisuuteen/ Pedagogik för framtiden [Education for the future] pp. 308-311.Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi 22 [Reports from the Faculty of Education at Åbo Akademi University ]

Backström-Widjeskog, B. & Hansén, S-E. (2002). Problems concerning comparative research of curriculum development. In M. Rosenmund, A-V. Fries & W. Heller Comparing curriculum-making processes (pp. 55-71). Bern: Peter Lang.

Wenestam, C-G. & Hansén, S-E. (2002). Models of didaktik in classroom. Implications for practice. In eTextbook Didaktik 31pp. http://www.palinz.ac.at/international/Didaktik/default.htm .

Hansén, S-E. (2002). Den svenska folkskolan i Finland och språkfrågan – likriktning och differentiering [The Swedish primary school in Finland and the question of language – homogenity and particularity]. In S. Björklund, M. Koskela & M. Nordman Språk som formar vär(l)den. (pp. 81- 98) Vasa: Proceedings of the University of Vaasa . Research papers 241.

Sjöberg, J. & Hansén, S-E. (2003). Teori och praktik i lärarutbildningar – föreställningar och vanföreställningar. In K. Ström & K. Linnanmäki (red.) Specialpedagogik i tiden. Rapport 4 Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, pp. 131-141.

Hansén, S-E. & Sjöberg, J. (2003). Läraren och lokalt läroplansarbete – tanke och handling. In M. Pörn & A. Åstrand (red.) Kieli tienhaarassa. Åbo: Åbo Akademi Press.

Kansanen, P. & Hansén, S-E. (2003) Responsible for a Thematic issue about doctoral studies in Nordic Countries, in Nordisk pedagogik 3/2003, Nordic Educational Research.

Kansanen, P. & Hansén, S-E. (2003). Introduction to the practices and problems in doctoral studies in the Nordic countries. Nordisk pedagogik 4 (23), pp.181-183 Nordic Educational Research.

Hansén, S-E. & Kansanen, P. (2003). Doctoral studies in education. A Finnish perspective. Nordisk pedagogik 4 (23), pp.205-214. Nordic Educational Research.

Kansanen, P. & Hansén, S-E. (2003). Some comparative highlights in Nordic doctoral studies. Nordisk pedagogik 4 (23), pp.267-271. Nordic Educational Research .

Norsk pedagogisk forskning. En evaluering av forskningen ved utvalgte universiteter og høgskoler (2004). Berit Askling, Niels Egelund, Gunilla Halldén, Tomas Englund, Sven-Erik Hansén. Norges forskningsråd. 161 pp.

Hansén, S-E. (2004). The Swedish people's school in Finland and the language question –homogenization and differentiation. Journal of Curriculum Studies 36 (6), pp.645-655.

Hansén, S-E., Sjöberg, J. & Eklund-Myrskog, G. (2004). Pedagogiken i lärarutbildningen – perspektiv på en kärnstoffsanalys. I M. Lundkvist & Öhberg, C. (red.) Det synliga barnet. Praktiska och toeretiska perspektiv på barnet. Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten. Rapport nr 9 2004, ss. 141-156.

Hansén, S-E. & Knubb-Manninen, G. (2005) Med siktet på samverkan i utvärdering. In H.K. Lyytinen & A. Räsänen (eds.). Kehittämissuuntaa arvioinnista . Koulutuksen arviointineuvoston julkaisusarja 6, pp. 49-58. Jyväskylä.

Westbury, I., Hansén, S-E., Kansanen, P. & Björkqvist, O. (2005).Teacher education for research-based practice in expanded roles: Finland 's experience. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol 49 (5), 2005, pp. 475-485.

Hansén, S.-E., Sjöberg, J. & Eklund-Myrskog, G. (2005). Must know, good to know, nice to know. Kärnstoffsanalys av pedagogik i lärarutbildningar Nordisk pedagogik, vol.25, pp.400-412.

Hansén, S-E. & Sjöberg, J. (2006). Lärarutbildning och kvalitet. In M. Berndtsen, M. Björklund, C. Fant & L. Forsman (eds.) Språk, lärande och utbildning i sikte. Rapport 20/2006, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, pp. 273-288.

Sjöberg, J. & Hansén, S-E. (2006). Lärarutbildningens nordiska dimensioner – den gemensamma pedagogiska grunden. In J. Sjöberg & S-E. Hansén (eds.) Framtidens lärare. Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden. Rapport 17/2006. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, pp. 7-11.

Hansén, S-E. & Sjöberg, J. (2006). Gränsöverskridande perspektiv på nordisk lärarutbildning. In J. Sjöberg & S-E. Hansén (eds.) Framtidens lärare. Om lärarutbildningens samhälleliga, didaktiska och kompetensmässiga villkor i Norden. Rapport 17/2006. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi, pp. 203-208.

Hansén, S-E. & Sjöberg, J. (2006). Didaktik i lärarutbildningar. In S. Ongstad (ed.) Fag og fagdidaktikk i lærerutdanning. Kunskap i grenseland. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 258-273.

Sjöberg, J. & Hansén, S-E. (2006). Om att utveckla lärarkompetens – relationen teori och praktik i lärarutbildningar. In A. Bronäs & S. Selander (eds) Verklighet Verklighet. Teori och praktik i lärarutbildning. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.

Sjöberg, J. & Hansén, S-E. (2006). Pedagogisk forskning inom lärarutbildningar – institutionell inramning och möjliga orienteringar. In L. Häggblom, L. Burman & A-S. Röj-Lindberg (eds) Perspektiv på kunskapens och lärandets villkor. Vasa: Pedagogiska fakulteten. Specialutgåva nr 1, pp. 33-44.

Wenestam, C-G., Hansén, S-E. (2006). ”Classroom Models ” of Didaktik for teachers. In P. Anckar  Economics, education and evolution. Åbo Akademi University Press. pp.145-163.

Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006:
Del 1: Hovedrapport 84pp;
Del 2: Institusjonsrapporter 324pp. [Evaluation of Compulsory School Education in Norway].
Chair of the international evaluating committee appointed by the National Evaluation Council NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Sjöholm, K. & Hansén, S-E. (2007). Developing teacher professionalism. Dynamics of dichotomies in Finnish teacher education. In U. Lindgren (ed.). A Nordic perspective on teacher education in a time of societal change. Contributions from a Nordic conference that focused on the professional teacher role. Department of Swedish and Social Sciences, teacher education. Umeå University, pp. 45-64.

Sjöberg, J. & Hansén, S-E. (2007). Samfundet för pedagogisk forskning i Finland r.f. – verksamhetsåret 1999. [Finnish Educational research Association – year 1999] In J. Tähtinen & S. Havu-Nuutinen (eds) Neljäkymmentä vuotta tiedeseuraa. Suomen kasvatustieteellisen seuran 40-vuotisjuhlakirja. Suomen kasvatustieteellinen Seura. Research in Educational Sciences 33.

Sjöholm, K. & Hansén, S-E. (2007). Development of a quality management system in higher education. The example of research-based teacher education in Finland. In R. Marinkovic (red.). Quality Management and Communication in Higher Education (ss. 7-18).  Zagreb: Published by A.Z.P. Grafis d.o.o.

Niemi, H., Hansén, S-E., Jakku-Sihvonen, R. & Välijärvi, J. (2007). Opettajankoulutus 2020. Lärarutbildning 2020 [Teacher Education 2020]. Opetusministeriön työryhmämuistiota ja selvityksiä] Undervisningsministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2007:44. Helsingfors, 76 pp.

Uppföljande utvärdering av lärarutbildningen i Sverige [Follow up Evaluation of Teacher Education in Sweden] (2008). Vice chair of the evaluation committee. Swedish national Agency for Higher Education. Report 2008:8R. (170pp.).

Blomqvist, B. Keihäs, Ph. Hansén, S-E. & Wikman, T. (2008). Att välja eller välja bort läraryrket. Manliga klasslärares karriärval. [To choose or to avoid choosing teacher profession. Male class teachers’ selection of career] Publikation 15/2008, Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi [Faculty of Education, Åbo Akademi University] (71pp.).

Profesjonelle lærere på alle trinn – Integrert, differentiert og forskingsbasert lærerutdanning. [Professional teachers at all levels – Integrated, differentiated and research based teacher education] (2008) (46pp). Member of an expert group planning a new teacher education program for the integrated higher education institutions University of Tromsø and University College of Tromsø. Norway. Available on internet, University of Tromsø.

Hansén, S-E., Sjöberg, J. & Sjöholm, K. (2008). Att kvalificera lärare i senmodern tid  – kontextuella dilemman i finländsk lärarutbildningIn G. Björk (ed.) Samtid & framtid. Pedagogisk forskning vid ÅA. (pp. 13-23).  Rapport från pedagogiska fakulteten nr 26.

Komparativt studium av nordiske læreruddannelser. TemaNord 2009:505. Nordiska Ministerrådet. Together with professor Kaj Sjöholm responsible for the Finnish part of the text. (96pp.)

Hansén, S-E. & Forsman, L-L. 2009: Design and dilemmas – experiences of Finnish Teacher Education. Didacta varia, University of Helsinki (14) 1/2009 pp. 3-23.

Granskning av utbildningarna i pedagogik. [Evaluation of programs in Pedagogy] Rapport 2009: 22 R. Swedish Agency for Higher Education. (221 pp.) Member of an expert group.

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.- 7. trinn og 5.-10. trinn 2010. Member of a state committee appointed by the Norwegian Ministry of Education 2009-2010.

Rekrutteringsproblemtikken på de nordiske læreruddannelser. TemaNord 2010:533. Nordiska Ministerrådet. Together with professor Kaj Sjöholm responsible for the Finnish part of the text. (125pp.)

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1. – 7. trinn (76 pp.)

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5. – 10. trinn (78 pp.) Member of a state committee appointed by the Norwegian Ministry of Education 2009-2010

Kansanen, P. Hansén, S-E. Sjöberg, J. & Kroksmark, T. (2011). Vad är allmändidaktik?In S-E. Hansén& L. Forsman (eds) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. (pp. 29-50). [General didactics. Science for teachers] Lund: Studentlitteratur.

Sjöholm, K., Kansanen, P., Hansén, S-E. & Kroksmark, T. (2011). Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik S-E. Hansén& L. Forsman (eds) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. (pp. 51-72). [General didactics. A science for teachers] Lund: Studentlitteratur.

Sjöberg, J. & Hansén, S-E. (2011). Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle. S-E. Hansén& L. Forsman (eds) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. (pp. 73-90). [General didactics. A science for teachers 2011, Lund: Studentlitteratur.

Hansén, S-E. & Sjöberg, J. (2011). Att förstå och använda läroplanen. In S-E. Hansén& L. Forsman (eds) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare (pp.281-302). [General didactics. A science for teachers 2011, Lund: Studentlitteratur.

Knubb-Manninen, G, Wikman, T., Hansén, S-E. (2011). Att utvärdera lärande. In S-E. Hansén& L. Forsman (eds) (2011) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. (pp.303-327). [General didactics. Science for teachers] Lund: Studentlitteratur

Aspfors, J., Bendtsen, M. & Hansén, S-E. (2011). Nya lärare möter skola och klassrum. In S-E. Hansén& L. Forsman (eds) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. (pp.331-353). [General didactics. Science for teachers] Lund: Studentlitteratur.Kansanen, P. & Hansén, S-E. (2011). Lärares pedagogiska tänkande. In S-E. Hansén & L. Forsman (eds) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. (pp.355-375). [General didactics. Science for teachers] Lund: Studentlitteratur.

Aspfors, J. Bendtsen, M., Hansén, S-E. & Sjöholm, K. Views of the teaching profession. Voices from student teachers and newly qualified teachers. In Hjardemal, U. Lindgren, S-E. Hansén & K. Sjöholm Becoming a teacher. (pp. 23-46). Report 30/2011 Faculty of Education, Åbo Akademi University.

Kansanen, P. & Hansén, S-E. (2011). Lärares pedagogiska tänkande. In S-E. Hansén & L. Forsman (eds) Allmändidaktik. Vetenskap för lärare. (pp.355-375). [General didactics. Science for teachers] Lund: Studentlitteratur.

Aspfors, J. Bendtsen, M., Hansén, S-E. & Sjöholm, K. Views of the teaching profession. Voices from student teachers and newly qualified teachers. In Hjardemal, U. Lindgren, S-E. Hansén & K. Sjöholm Becoming a teacher. (pp. 23-46). Report 30/2011 Faculty of Education, Åbo Akademi University.

Heikkinen, H., Tynjälä, P., Jokinen, H. Hansén, S-E. & Aspfors, J. (2011). Gruppmentorskap – livslångt och livsvitt lärande. In Aspfors, J.& Hansén, S-E. (red.) (2011). Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling [Peer Group mentoring as support for teachers’ professional development] (pp. 12-41). Helsingfors: Söderströms.

Välijärvi, J., Heikkinen, H. Hansén, S-E. & Aspfors, J. (2011). Finländsk lärarutbildning som kontext för gruppmentorskap. In Aspfors, J.& Hansén, S-E. (red.) (2011). Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling [Peer Group mentoring as support for teachers’ professional development] (pp. 42-53). Helsingfors: Söderströms.

Kemmis, S., Heikkinen, Aspfors, J. & Hansén, S-E. (2011). Gruppmentorskapets arkitektur och ekologi. In Aspfors, J.& Hansén, S-E. (red.) (2011). Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling [Peer Group mentoring as support for teachers’ professional development] (pp. 54-78). Helsingfors: Söderströms.

Aspfors, J., Hansén, S-E. Heikkinen, H. (2011) Nya lärares erafrenheter av gruppmentorskap i ljuset av praktikens arkitektur. In Aspfors, J.& Hansén, S-E. (red.) (2011). Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling [Peer Group mentoring as support for teachers’ professional development] (pp. 80-93). Helsingfors: Söderströms.

Aspfors, J. & Hansén, S-E. (2011). Gruppmentorskapets många ansikten – en metaanalys av möjligheter och utmaningar. In Aspfors, J.& Hansén, S-E. (red.) (2011). Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling [Peer Group mentoring as support for teachers’ professional development] (pp. 108-124). Helsingfors: Söderströms.

Bast-Gullberg, M., Kull-West, G-B., Aspfors, J. & Hansén, S-E. (2011). In Aspfors, J.& Hansén, S-E. (red.) (2011). Gruppmentorskap som stöd för lärares professionella utveckling [Peer Group mentoring as support for teachers’ professional development] (pp. 125-138). Helsingfors: Söderströms.

Hansén, S-E., Forsman, L., Aspfors, J. Bendtsen, M.(2012). Visions for Teacher Education – Experiences from Finland. In Acta Didactica Norge, (6) 1, (17pp.).

Aspfors, J., Hansén, S-E., Tynjälä, P., Heikkinen, H., Jokinen, H. (2012). Lessons learnt from peer group mentoring experiments (pp.131-143). In H. Heikkinen, Tynjälä, P. & Jokinen, H. (eds). Peer-Group mentoring for teacher development. London: Routledge.

Aspfors, J., Hansén, S-E., Heikkinen, H.L.T., Jokinen, H., Markkanen, I., Teerikorpi, S. & Tynjälä, P. (2012). Tutkittua tietoa vermen vaiheilta. In H.L.T. Heikkinen, H. Jokinen, I. Markkanen & P. Tynjälä (Eds.). Osaaminen jakoon. Vertaisryhmämentorointi opetusalalla (pp. 271-282). Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hansén, S-E. Forsman, L. Aspfors, J. Bendtsen, M. (2012) Visions for Teacher Education – Experiences from Finland. Acta Didactica Norway. Vol 6, Nr 1

Elde-Mølstad, Ch. & Hansén, S-E. (2013). Curriculum as a Governing Instrument - A comparative Study of Finland and Norway. Educational Enquiry. ( 4) 4, (pp. 735-753).

Knubb-Manninen, G. & Hansén, S-E. (2013). Utvärdering till stöd för den svenska utbildningen inom de nationella ramarna. In G. Knubb-Manninen, H. Niemi, & V. Pietiläinen (eds). Kansallinen arviointi kohto tulevaisuutta. Koulutuksen arviointineuvoston 10-vuotisjulkaisu (pp.57-65). Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino.